skip to Main Content

1. Toepasselijkheid

A. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Wolthuis rioolservice en voor alle overeenkomsten betreffende de verkoop en/of levering door Wolthuis rioolservice van goederen, diensten en/of adviezen. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden onder uitsluiting van eventuele eigen(inkoop)voorwaarden.

B. Wanneer deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen opdrachtgever en Wolthuis rioolservice, zullen zij ook van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen beide partijen.

C. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen op deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

2. De totstandkoming van de overeenkomst

A. Alle offertes van Wolthuis rioolservice zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Wolthuis rioolservice het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

B. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Wolthuis rioolservice mag uitgaan. Indien de door opdrachtgever verstrekte informatie onjuistheden bevat, heeft Wolthuis rioolservice het recht om de tarieven hier op aan te passen of de overeenkomst per direct te beëindigen. Dit zal te allen tijde in persoonlijk overleg gaan.

C. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen kan Wolthuis rioolservice de opdracht schriftelijk bevestigen, welke opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

D. Wolthuis rioolservice behoudt zich de gebruikelijke toleranties voor met betrekking tot technische gegevens als maten, gewichten, kleur etc.

3. Prijzen

A. Offertebedragen of genoemde bedragen in andere correspondentie zijn richtprijzen. Aangezien bij werkzaamheden onder de grond of in besloten ruimten soms onvoorziene obstakels de werkzaamheden aanzienlijk kunnen vertragen, kunnen wij geen vast tijdsbestek opgeven voor de duur van de werkzaamheden. Uiteraard houden wij u tijdens de werkzaamheden op de hoogte van eventuele vertragingen, zodat er voldoende tijd is voor overleg.

B. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) , en eventuele verpakkingen en transportkosten.

C. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die door Wolthuis rioolservice worden gemaakt ter voldoening aan de voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk in rekening gebracht indien deze door omstandigheden welke Wolthuis rioolservice niet kon vermoeden niet in de aanbieding / afgesproken prijs zijn meegenomen.

D. Bij Wolthuis rioolservice hanteren wij een betalingstermijn van maximaal 15 dagen, tenzij anders overeengekomen.

4. Levering en levertijd

A. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij er uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Wolthuis rioolservice daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Overschrijding van de levertijd of -termijn geeft echter nooit recht op schadevergoeding of ontbinding.

B. De overeengekomen levering / uitvoering begint op de datum waarop de overeenkomst ingaat, m.u.v. buitenwerken / graafwerken welke door weersomstandigheden uitgesteld kunnen worden, maar niet eerder dan de datum waarop Wolthuis rioolservice beschikt over de noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens, door derden te leveren materialen e.d. Bij gedeeltelijke vooruitbetaling geldt dat niet eerder gestart wordt met de uitvoering dan de datum van ontvangst van hetgeen de opdrachtgever volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden verschuldigd is.

5. Meer- en minderwerk

A. Afwijkingen van de overeengekomen stelposten en verrekenbare hoeveelheden worden door Wolthuis rioolservice naar boven of beneden verrekend.

B. Meerwerk zal doorgaans na overleg worden berekend met de geldende prijzen voor materialen en manuren. Wanneer gaande de werkzaamheden een gedeelte van de opdracht niet kan / mag worden uitgevoerd terwijl dit wel in de overeenkomst / afspraken is opgenomen kan Wolthuis rioolservice een vergoeding van 25 % van het niet uitgevoerde werk berekenen.

C. Indien de werkzaamheden en/of leveringen van Wolthuis rioolservice geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet binnen haar invloedssfeer liggen, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

6. Overmacht

In aanvulling op datgene wat onder Nederlands recht onder overmacht wordt verstaan, geldt als zodanig ook iedere vorm van staking, werkonderbreking en het niet tijdig voldoen aan de verplichtingen door toeleveranciers/ opdrachtnemers van Wolthuis rioolservice. Ook de situatie waarin uitvoering van werkzaamheden onaanvaardbare risico´s voor het personeel van Wolthuis rioolservice met zich meebrengt, valt onder overmacht.

7. Garantie

A. Wolthuis rioolservice geeft 12 maanden garantie op door ons aangelegde installaties. (Hier kan vanaf worden geweken wanneer er zelf aanpassingen gedaan worden door opdrachtgever of derden partijen).

B. Bij reiniging en inspectiewerk verbindt Wolthuis rioolservice zich om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Klachten die drie maand hierna worden geuit, worden niet meer in behandeling genomen.

C. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Wolthuis rioolservice de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest Wolthuis rioolservice voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.

D. Voor rekening van opdrachtgever komen: 1. alle transport- of verzendkosten; 2. kosten voor demontage- en montage; 3. reis- en verblijfkosten.

E. Opdrachtgever moet Wolthuis rioolservice in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

F. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Wolthuis rioolservice heeft voldaan.

G. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: – normale slijtage; – onoordeelkundig gebruik; – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; – installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; – gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; – gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

H. Geen garantie wordt gegeven op: – geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; – het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; – onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

I. Het bepaalde in B t/m H van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. J. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

8. Aansprakelijkheid

A. Mocht aansprakelijkheid van Wolthuis rioolservice voor schade worden vastgesteld, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het door ons in rekening gebrachte factuurbedrag of indien dat hoger is, het bedrag van de uitkering die wij ter zake van onze verzekeraar ontvangen.

B. Bedrijfsschade waaronder ook verstaan wordt vertragingsschade en verlies van inkomsten, komt echter nimmer voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

C. Voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van door ons ingeschakelde hulppersonen of van onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij door tussenkomst van de rechter anders wordt beslist, doch nimmer meer dan het maximum dat de aansprakelijkheidsverzekeraar zal vergoeden nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld.

D. Opdrachtgever is gehouden Wolthuis rioolservice te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Wolthuis rioolservice in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW. (aansprakelijkheid niet ondergeschikten / onderaannemers) en artikel 6:185 BW. (productaansprakelijkheid)

E. Voor graafwerken nemen wij geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen van kabels en of buizen indien er niet gezorgd is voor een correcte tekening van de situatie door de opdrachtgever.

9. Eigendom

A. Alle door Wolthuis rioolservice geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever, of onder zijn houder, bevindende zaken blijven eigendom van Wolthuis rioolservice, zolang opdrachtgever niet alle vorderingen van Wolthuis rioolservice volledig heeft voldaan, dan wel tekortschiet of dreigt tekort te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wolthuis rioolservice, waaronder tevens de betaling van boete(s), rente en ((buiten)gerechtelijke) kosten begrepen dient te worden.

B. Wolthuis rioolservice is te allen tijde gerechtigd om de aan opdrachtgever geleverde zaken bij deze laatste of diens houders terug te halen indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens Wolthuis rioolservice. Opdrachtgever zal hieraan alle medewerking verlenen.

10. Betaling

A. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.

B. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

C. De op de factuur opgenomen betalingstermijn is de uiterste termijn. Opdrachtgever is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij tot aan de dag van de algehele betaling rente verschuldigd ad 1,5% per maand over het totale uitstaande bedrag, alsmede administratiekosten per aanmaning. D. Wolthuis rioolservice behoudt zich het recht voor om alvorens tot (verdere) levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, alsook om, naar Wolthuis rioolservice keuze, een vooruitbetaling of een zekerheidstelling te verlangen.

11. Incasso en proceskosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €150,00. Ten aanzien van de proceskosten dient de opdrachtgever aan Wolthuis rioolservice de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden.

12. Milieu

A. Wolthuis rioolservice zal bij zijn diensten terzake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieu hygiënische aspecten.

B. Wolthuis rioolservice zal handelen conform de voorschriften, verordeningen, wetten, maatregelen en besluiten, zoals vanuit de gemeente, provincie, rijksoverheid dan wel anderen van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld, en die haar redelijkerwijs bekend mogen worden verondersteld.

C. De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking omtrent de samenstelling van de door ons in te nemen afval. Alle kosten en schaden welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen voor rekening van opdrachtgever.

D. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Wolthuis rioolservice geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien opdrachtgever zonder toestemming van Wolthuis rioolservice meer / ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, dan komen de kosten die Wolthuis rioolservice hierdoor dient te maken, geheel voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door Wolthuis rioolservice of derden.

13. Kwaliteit

A. In de tussen opdrachtgever en Wolthuis rioolservice te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld waaraan de prestatie van Wolthuis rioolservice dient te voldoen. Wolthuis rioolservice zal, al dan niet samen met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de handhaving en naleving van deze normen controleren. Het staat de opdrachtgever vrij afzonderlijk een controle in te stellen, maar controles op de technische kwaliteit dienen tijdens dan wel direct na afloop van de werkzaamheden te gebeuren.

B. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, ziet Wolthuis rioolservice erop toe dat de voortgang in de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder onderbreking plaatsvindt.

15. Klachtenregistratie

Wolthuis rioolservice houdt een klachtenregistratie bij waarin schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd. Tevens wordt de aard van de klacht geregistreerd. De reactie naar de klager wordt vastgelegd en er wordt geregistreerd wie de klacht behandeld heeft.

16. Arbo

Wolthuis rioolservice zal de gewenste dan wel noodzakelijke veiligheidsvoorschriften bij de te leveren prestatie in acht nemen, zowel ten aanzien van het personeel als van de directe omgeving.

17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top
BEL ONS